Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Burmistrza Miasta » Kadencja 2018 - 2023 » Rok 2022

Rok 2022

Świebodzice, 28 października 2022r.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z § 22 Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice oraz Zarządzeniem Nr 0050/1170/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Świebodzice.

BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
zawiadamia,

że w dniach 14 – 28 listopada 2022 r. na terenie Gminy Świebodzice będzie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji wynikająca z § 22 w/w uchwały.

W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice do przeprowadzenia akcji deratyzacji na terenie własnej nieruchomości. Przed jej rozpoczęciem należy gruntownie oczyścić teren z nagromadzonych nieczystości. Obowiązkowa deratyzacja winna być przeprowadzona w miejscach usytuowania pojemników na odpady, zsypach i komorach zsypowych, korytarzach piwnicznych, węzłach cieplnych oraz przyłączach wodociągowych.
Podczas trwania w/w akcji należy:
•    zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć miejsce wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”
•    szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.

Wprowadził Administrator 03.11.2022 07:42:25
Opublikował Administrator 03.11.2022 07:42:25
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 03.11.2022 07:42:25
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
20.10.2022r.
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.zm.)

zawiadamiam strony postępowania

że na wniosek z dnia 01.09.2022 r. ostatecznie uzupełniony w dniu 13.10.2022 r. firmy ADVISORY COMMODITIES Sp.z o.o. z siedziba przy ul. Słowackiego 33A, 58-371 Boguszów Gorce, reprezentowanej przez Pana Michała Kulikowskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:
„Linia technologiczna do oczyszczania, sortowania, pakowania i skanowania nasion oleistych, nasion traw, zbóż oraz roślin strączkowych zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Lotniczej 1 na działkach ewidencyjnych 221/1, 222/1, 223/1 obręb Pełcznica 1”.
 
POBIERZ:
Wprowadził Administrator 21.10.2022 10:07:18
Opublikował Administrator 21.10.2022 10:07:18
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 21.10.2022 10:07:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
07.10.2022r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz.1029 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr LX/345/2022 z dnia 6 czerwca 2022r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach:
Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 17 października 2022 r. do 8 listopada 2022 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 18, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1430 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach pod adresem: https://www.bip.swiebodzice.pl/planowanie-przestrzenne/
 
POBIERZ:
Wprowadził Maciej Pawlak 07.10.2022 13:21:13
Opublikował Maciej Pawlak 07.10.2022 13:21:13
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 07.10.2022 13:21:13
Zaktualizował Maciej Pawlak 27.10.2022 10:10:59
16.09.2022r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Wałbrzyskiej i otoczeniu Pałacu Seidlów w Świebodzicach

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr LX/343/2022 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Wałbrzyskiej i otoczeniu Pałacu Seidlów w Świebodzicach.
 
POBIERZ:
 
Wprowadził Administrator 16.09.2022 10:17:45
Opublikował Administrator 16.09.2022 10:17:45
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 16.09.2022 10:17:45
02.09.2022r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Burmistrz Miasta Świebodzice, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Inwestora tj. Pana Józefa Sieluk reprezentującego Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji „ArchiPol” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parafialnej 69A, 52-233 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Produkcji Biometanu z Zespołem Kogeneracyjnym i Węzłem Produkcji Nawozów w miejscowości Świebodzice na Dolnym Śląsku”. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach położonych w Świebodzicach przy ul. Lotniczej o numerach ewidencyjnych 151, 146, 145, obręb Pełcznica 1, gmina Świebodzice, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029 z późn.zm.)
 
POBIERZ:
 
Wprowadził Administrator 05.09.2022 12:19:28
Opublikował Administrator 05.09.2022 12:19:28
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 05.09.2022 12:19:28
01.07.2022r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr LX/345/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach.       
Celem zmiany jest korekta zapisów zawartych w § 14 uchwały nr XLVIII/293/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach  z dnia 25 sierpnia 2021 r. Zmiana planu dotyczyć będzie wyłącznie części tekstowej ustaleń ww. uchwały. Ustalenia graficzne (rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1) zmienianej uchwały pozostają bez zmian.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
POBIERZ:
 
Wprowadził Administrator 01.07.2022 10:53:51
Opublikował Administrator 01.07.2022 10:53:51
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 01.07.2022 10:53:51
01.07.2022r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Świdnickiej w Świebodzicach
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr LX/344/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sąsiedztwie ul. Świdnickiej w Świebodzicach.
Ponadto zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia dla przedmiotowego planu, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej na podstawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 
POBIERZ:
 
Wprowadził Maciej Pawlak 23.06.2022 09:58:49
Opublikował Maciej Pawlak 23.06.2022 09:58:49
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 23.06.2022 09:58:49
Zaktualizował Administrator 01.07.2022 10:53:59
OBWIESZCZENIE 20.05.2022

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2021 r., poz. 735 z późn.zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postepowaniu wszczętym na wniosek Zuko Piotr Koba z siedzibą przy ul. Granicznej 133, 54-530 Wrocław, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mateusza Cuske działającego na rzecz Firmy ECO-Progres Mateusz Cuske z siedzibą we Wrocławiu (50-233), ul. Kręta 21/21, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zakład przetwarzania gruzu – Świebodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym 565, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 20.05.2022 07:58:48
Opublikował Maciej Pawlak 20.05.2022 07:58:48
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 20.05.2022 07:58:48
16.05.2022r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn.zm.), Burmistrz Miasta Świebodzice podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu  procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Zakładu Produkcji Biometanu z Zespołem Kogeneracyjnym i Węzłem Produkcji Nawozów w miejscowości Świebodzice na Dolnym Śląsku”.

 
POBIERZ:
 
Wprowadził Administrator 16.05.2022 09:06:14
Opublikował Administrator 16.05.2022 09:06:14
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 16.05.2022 09:06:14
Zaktualizował Maciej Pawlak 27.05.2022 12:25:29
11.04.2022r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez organ opiniujący

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn.zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn.zm.),
zawiadamiam strony postępowania, że nw. organ wyznaczył nowy termin uzgodnienia dla planowanego przedsięwzięcia pn:

„Zakład przetwarzania gruzu – Świebodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym 565,
obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”

 pismem znak: WOOŚ.4221.202.2021.SD.2 z dnia 31 marca 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – określił termin 12 maja 2022 roku.
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochr onie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn.zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Mi ejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Zgodnie z art. 49 (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) zawiadomienie uznaje się za doręczon e po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
POBIERZ:
 
Wprowadził Administrator 11.04.2022 13:09:57
Opublikował Administrator 11.04.2022 13:09:57
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 11.04.2022 13:09:57
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
04.04.2022r.
Na podstawie art. 7 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) zawiadamiam o złożeniu przez Pana Krzysztofa Kujata, w dniu 31 marca 2022 r., wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.:
 

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z zagospodarowaniem terenu”

i zamieszczeniu go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ww ustawy uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 334), w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Uwagi do wniosku należy składać do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice lub na adres mailowy: swiebodzice@swiebodzice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 kwietnia 2022 r.

 
 
POBIERZ:
Wprowadził Administrator 04.04.2022 14:47:08
Opublikował Administrator 04.04.2022 14:47:08
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 04.04.2022 14:47:08
Zaktualizował Administrator 21.04.2022 15:00:00
ZAWIADOMIENIE 22.10.2021

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2021-2023, w ramach którego Gmina Świebodzice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 28.03.2022 13:22:22
Opublikował Maciej Pawlak 28.03.2022 13:22:22
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 28.03.2022 13:22:22
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
25.03.2022r.
Na podstawie art. 7 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) zawiadamiam o złożeniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach, w dniu 24 marca 2022 r., wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.:
 
„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Świebodzicach na działkach nr 292/5, 296/3 oraz 475/60 wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”
 
i zamieszczeniu go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ww ustawy uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 334), w terminie 21 dni od dnia zmieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Uwagi do wniosku należy składać do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice lub na adres mailowy: swiebodzice@swiebodzice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.
 
POBIERZ:
Wprowadził Administrator 25.03.2022 14:13:05
Opublikował Administrator 25.03.2022 14:13:05
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 25.03.2022 14:13:05
Zaktualizował Administrator 21.04.2022 14:56:37
21.02.2022r.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy przez organ opiniujący

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn.zm.) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn.zm.), zawiadamiam strony postępowania, że nw. organy wyznaczyły nowy termin uzgodnienia dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Zakład przetwarzania gruzu – Świebodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym 565, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”
 
POBIERZ:
Wprowadził Administrator 22.02.2022 14:44:58
Opublikował Administrator 22.02.2022 14:44:58
Odpowiedzialny za treść Marta Pacuła 22.02.2022 14:44:58
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
12.01.2022r.
Na podstawie art. 7 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) zawiadamiam o złożeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.:
„Budowa Osiedla 36 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej”,
 
i zamieszczeniu go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Zgodnie z art. 7 ust. 11 ww. ustawy uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 334), w terminie 21 dni od dnia zmieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
 
POBIERZ:
Wprowadził Administrator 12.01.2022 14:56:43
Opublikował Administrator 12.01.2022 14:56:43
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 12.01.2022 14:56:43
Zaktualizował Administrator 08.04.2022 15:00:00
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.