Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Burmistrza Miasta » Kadencja 2018 - 2023 » Rok 2021

Rok 2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta
20.12.2021r.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 247 z późn.zm.),Burmistrz Miasta Świebodzice podaje do publicznej wiadomości Informację o rozpoczęciu  procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania gruzu – Świebodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym 565, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”.
POBIERZ:
Wprowadził Maciej Pawlak 23.12.2021 13:16:40
Opublikował Maciej Pawlak 23.12.2021 13:16:40
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 23.12.2021 13:16:40
Zaktualizował Maciej Pawlak 23.12.2021 13:16:59
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
20.12.2021r.
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) oraz na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn.zm.)zawiadamiam strony postępowaniaże na wniosek z dnia 07.12.2021 r., firmy Zuko Piotr Koba z siedziba przy ul. Granicznej 133, 54-530 Wrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Cuske działającego na rzecz Firmy ECO-Progres Mateusz Cuske z siedzibą we Wrocławiu (50-233), ul. Kręta 21/21, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zakład przetwarzania gruzu – Świebodzice na terenie działki o numerze ewidencyjnym 565, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach”.
POBIERZ:
Wprowadził Maciej Pawlak 23.12.2021 11:09:42
Opublikował Maciej Pawlak 23.12.2021 11:09:42
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 23.12.2021 11:09:42

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 22 Uchwały Nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia     10 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice (Dz. Urz. Woj. Dol. 2020.poz.7066 z późn.zm.) oraz Zarządzeniem Nr 0050/890/2021 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 22 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Świebodzice.


BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE
zawiadamia,
że w dniach 12 – 26 listopada 2021 r. na terenie Gminy Świebodzice będzie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji wynikająca z § 22 w/w uchwały.

W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Świebodzice do przeprowadzenia akcji deratyzacji na terenie własnej nieruchomości. Przed jej rozpoczęciem należy gruntownie oczyścić teren z nagromadzonych nieczystości. Obowiązkowa deratyzacja winna być przeprowadzona w miejscach usytuowania pojemników na odpady, zsypach i komorach zsypowych, korytarzach piwnicznych, węzłach cieplnych oraz przyłączach wodociągowych.
Podczas trwania w/w akcji należy:
- zabezpieczyć miejsca wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych, oznaczyć miejsce wyłożenia widocznym napisem „UWAGA TRUCIZNA przeciw szczurom”
- szczególnie przestrzegać czystości na terenie nieruchomości.

Właściciele budynków wielorodzinnych zobowiązani są do powiadomienia Urzędu Miejskiego w Świebodzicach o przeprowadzonej deratyzacji.

Burmistrz Miasta
Paweł Ozga

Wprowadził Administrator 09.11.2021 15:38:11
Opublikował Administrator 09.11.2021 15:38:11
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 09.11.2021 15:38:11
Zaktualizował Administrator 09.11.2021 15:38:23
Obwieszczenie Burmistrza Miasta
24.09.2021r.
Na podstawie art. 7 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1538)zawiadamiam o złożeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.:„Budowa Osiedla 71 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej” i zamieszczeniu go na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach. Zgodnie z art. 7 ust. 11 ww. ustawy uwagi do wniosku można wnosić w postaci papierowej lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 334), w terminie 21 dni od dnia zmieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
POBIERZ:
Wprowadził Maciej Pawlak 24.09.2021 13:29:20
Opublikował Maciej Pawlak 24.09.2021 13:29:20
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 24.09.2021 13:29:20
Zaktualizował Administrator 12.11.2021 14:30:07
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świebodzice
2021.06.23
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) z a w i a d a m i a m, że w dniu 23.06.2021 r. została wydana, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Decyzja Nr 2/2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa linii kablowych 20 kV K-548, K-550, K-211 w ramach przebudowy linii napowietrznych 20 kV L-548, L-550, L -211 w Świebodzicach”

  Treść obwieszczenia

 
Wprowadził Maciej Pawlak 23.06.2021 11:20:44
Opublikował Maciej Pawlak 23.06.2021 11:20:44
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 23.06.2021 11:20:44
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świebodzice
2021.06.09
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021  r. poz. 741) oraz stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) z a w i a d a m i a m,  że w dniu 09.06.2021 r. została wydana, na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Decyzja Nr 1/2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa linii kablowych 20 kV  K-548, K-550 w ramach przebudowy linii napowietrznych L-548, L-550 w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska  dz. nr 514/4”

  Treść obwieszczenia

 
Wprowadził Maciej Pawlak 09.06.2021 13:33:01
Opublikował Maciej Pawlak 09.06.2021 13:33:01
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 09.06.2021 13:33:01
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świebodzice
2021.04.30
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) z a w i a d a m i a m , że na wniosek z dnia 16.04.2021 r. (uzupełniony ostatecznie w dniu 28.04.2021 r.) złożony przez pełnomocnika P. Andrzeja Ćwika, zam. w Świdnicy, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia

  Treść obwieszczenia

 
Wprowadził Maciej Pawlak 30.04.2021 10:42:42
Opublikował Maciej Pawlak 30.04.2021 10:42:42
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 30.04.2021 10:42:42
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świebodzice
2021.04.20
 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.04.2021 r. (data wpływu do Urzędu: 12.04.2021 r.) złożony przez pełnomocnika P. Andrzeja Ćwik, zam. w Świdnicy, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa linii kablowych 20 kV  K-548, K-550 w ramach przebudowy linii napowietrznych L-548, L-550 w Świebodzicach, ul. Wałbrzyska  dz. nr 514/4”

  Treść obwieszczenia

 
Wprowadził Administrator 20.04.2021 11:56:40
Opublikował Administrator 20.04.2021 11:56:40
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 20.04.2021 11:56:40
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świebodzice
2021.04.09
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Świebodzicach:
1) nr XIII/98/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach,
2) nr XIII/99/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach,
Wprowadził Maciej Pawlak 09.04.2021 11:58:01
Opublikował Maciej Pawlak 09.04.2021 11:58:01
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 09.04.2021 11:58:01

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świebodzice

2021.02.04
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), w nawiązaniu do wcześniejszych obwieszczeń Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 09.10.2020 r. i 03.11.2020 r., w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Świebodzicach:
1)nr XIII/98/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach;
2)nr XIII/99/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach

zawiadamiam o nowym terminie przeprowadzenia dyskusji publicznej dotyczącej projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w  Świebodzicach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach, odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w sali narad od godz. 10:00  do 12:00,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach, odbędzie się w dniu 17 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w sali narad od godz. 12:00 do 14:00.

 Treść obwieszczenia

Wprowadził Administrator 04.02.2021 14:49:56
Opublikował Administrator 04.02.2021 14:49:56
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 04.02.2021 14:49:56
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.