Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Biuletyn Informacji Publicznej » Skargi i Wnioski

Skargi i Wnioski

Skargi i wnioski

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków reguluje:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII Skargi i wnioski;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków:

Przedmiot skargi lub wniosku
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe, bądź biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kpa)

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
O tym, czy pismo jest skargą lub wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 241 Kpa).

Kto może złożyć skargę lub wniosek?
Skargi bądź wnioski może składać każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski?

 1. w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzicach: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice;
 2. pocztą elektroniczną: przesyłając na adres swiebodzice@swiebodzice.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
 3. osobiście, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach;
 4. poprzez złożenie dokumentu za pośrednictwem e-PUAP.

Co powinna zawierać skarga lub wniosek?
Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko, bądź nazwę oraz adres skarżącego (wnioskodawcy).
Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu (w tym e-maile) niezawierające ww. danych pozostawia się bez rozpoznania.

Opłaty
Skargi lub wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy
Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę). W przypadku niezałatwienia skargi w ww. terminie, organ właściwy do załatwiania skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. (art. 36 i art. 37 Kpa)
Natomiast w razie niemożliwości załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Godziny przyjmowania interesantów:
1. W sprawach ogólnych – interwencje, skargi/wnioski
We wtorki interesanci przyjmowani są przez Burmistrza Miasta lub Zastępcę Burmistrza Miasta od godziny 10:00 do godziny 14:00 po uprzednim umówieniu spotkania poprzez rezerwację terminu w sekretariacie pod numerem telefonu:
(74) 666-95-17; (74) 666-95-18; (74) 666-95-43,
2. wyłącznie w sprawach skarg i wniosków:
We wtorki interesanci przyjmowani są przez Burmistrza lub Zastępcę Burmistrza Miasta
w godzinach od 15:00 do 16:15. W przypadku gdy wtorek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie mieszkańców odbywa się w najbliższy czwartek w godzinach od 15:00 do 15:45.

Organizacja przyjmowania mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach.

 1. Kierownicy Wydziałów, przyjmują osoby zainteresowane w sprawach skarg i wniosków w zakresie swoich kompetencji w godzinach pracy Urzędu;
 2. Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz i Skarbnik Miasta, Przewodnicząca Rady Miejskiej, oraz Kierownicy właściwych Wydziałów sporządzają protokoły z przyjęcia skargi lub wniosku;
 3. Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz i Skarbnik Miasta, przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w terminach dostosowanych do potrzeb mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, przy czym we wtorki dodatkowo w godzinach od 15:00 do 16:15 – po uprzednim uzgodnieniu przez osobę zainteresowaną terminu spotkania w sekretariacie;
 4. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przyjmowania do protokołu skarg i wniosków zgłaszanych ustnie. Przyjmujący skargi lub wnioski zobowiązany jest potwierdzić złożenie dokumentu, jeżeli zażąda tego wnoszący;
 5. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie wynika jaki organ jest właściwy do ich rozpatrzenia wyznaczony pracownik zwraca wnoszącemu skargę lub wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni z odpowiednim wyjaśnieniem;
 6. Skargi i wnioski po zarejestrowaniu są przekazywane pracownikom merytorycznym, celem ich załatwienia. Pracownik po otrzymaniu skargi lub wniosku powinien przystąpić do ich załatwienia bez zbędnej zwłoki i bezwzględnie przestrzegać terminów;
 7. Skargi i wnioski wymagające uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego należy rozpatrzyć i załatwić w terminie jednego miesiąca od daty wpływu do Urzędu;
 8. Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania dowodów informacji lub wyjaśnień należy rozpatrzyć i załatwić niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni, od dnia wpływu skargi lub wniosku do Urzędu;
 9. Cała dokumentacja dotycząca poszczególnych skarg i wniosków powinna być prowadzona pod numerem nadanym sprawie w rejestrze skarg lub wniosków;
 10. Odpowiedzi o sposobie załatwienia skargi lub wniosku podpisuje Burmistrz Miasta;
 11. Za terminowość, rzetelność i prawidłowość merytoryczną załatwienia skarg i wniosków oraz kompletowanie i stronę formalną dokumentacji odpowiada pracownik prowadzący sprawę;
 12. Pracownicy winni niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków podlegają odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej.

Postępowanie przy rozpatrywaniu skarg i wniosków

 1. Przyjęcie, kwalifikowanie i rejestracja skargi/wniosku.
 2. Analiza treści skargi/wniosku.
 3. Wyłonienie i wyszczególnienie zarzutów.
 4. Jeżeli z treści skargi/wniosku nie można ustalić jej przedmiotu należy wezwać wnoszącego skargę do złożenia wyjaśnienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania z jednoczesnym pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.
 5. Analiza zarzutów przedstawionych w skardze w aspekcie aktów prawnych.
 6. Zaplanowanie trybu i działań (czynności) postępowania wyjaśniającego:
  - ustalenie źródeł informacji, trybu i form ich zbierania,
  - ustalenie dokumentów przewidzianych do kontroli, analizy,
  - przygotowanie narzędzi wspomagających wyjaśnienie sprawy, np.: kwestionariusz wywiadu, kwestionariusz ankiety.
 7. W przypadku braku możliwości załatwienia skargi/wniosku w określonym terminie,pisemne zawiadomienie osobę wnoszącą.
 8. Przeprowadzenie zaplanowanych działań i czynności oraz zebranie materiałów.
 9. Analiza zebranych materiałów, ustalenie stanu faktycznego, odniesienie się do stanu prawnego i zasadności podnoszonych zarzutów.
 10. Redagowanie uwag i wniosków oraz określenie przyczyn sytuacji zaistniałej.
 11. Opracowanie projektu odpowiedzi do wnoszącego o wynikach prowadzonego postępowania wyjaśniającego, rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych innych działaniach związanych z załatwieniem skargi oraz jej skonsultowanie z Sekretarzem Miasta. Przedłożenie projektu odpowiedzi do podpisu Burmistrzowi lub pod nieobecność Burmistrza Miasta – jego Zastępcy.
 12. Przesłanie do wnoszącego zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi, które zawiera wszystkie elementy wskazane w art. 238 Kpa tj. oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
 13. Sformułowanie wniosków do dalszej pracy – w aspekcie poprawy jakości pracy w Urzędzie.

Wzór protokołu przyjęcia skargi ustniej lub wniosku ustnego - PDF

 

Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.