Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Burmistrza Miasta » Kadencja 2018 - 2023 » Rok 2020

Rok 2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świebodzice

2020.11.04
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z póżn.zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 z póżn.zm), Burmistrz Miasta Świebodzice podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.

 Treść obwieszczenia

Wprowadził Maciej Pawlak 04.11.2020 09:55:50
Opublikował Maciej Pawlak 04.11.2020 09:55:50
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 04.11.2020 09:55:50

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Świebodzice

2020.11.03
W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz obwieszczeniem Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 09.10.2020 dotyczącym zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 października 2020 r. do 17 listopada 2020 r. zawiadamiam o odłożeniu dyskusji publicznej, która miała się odbyć dnia 4 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach o nowym, bezpiecznym terminie dyskusji publicznej powiadomimy Państwa poprzez obwieszczenie zamieszczone na BIP Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, tablicach ogłoszeń i ogłoszeniem w prasie. 

 Treść ogłoszenia

Wprowadził Maciej Pawlak 03.11.2020 12:50:31
Opublikował Maciej Pawlak 03.11.2020 12:50:31
Odpowiedzialny za treść Sławomir Sprawka 03.11.2020 12:50:31

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Świebodzice

2020.10.23
Zgodnie z § 20 Uchwały Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice (Dz. Urz. Woj. 2016.3173) ) zmienionej uchwałą nr XXXIII/233/2017 z dnia 22 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 2017.2631). oraz Zarządzeniem Nr 0050/639/2020 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 16 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Świebodzice.

POBIERZ:

 Treść ogłoszenia

Wprowadził Maciej Pawlak 23.10.2020 08:23:41
Opublikował Maciej Pawlak 23.10.2020 08:23:41
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 23.10.2020 08:23:41

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świebodzice

2020.10.19
Na podstawie art 38 oraz art 85 ust 3 ustawy w dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 z późn.zm.) oraz art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm),
ZAWIADAMIA SIĘ,
że dnia 12 października 2020 r. Burmistrz Miasta Świebodzice wydał decyzję Nr 3/2020 znak GNZ.6220.6.2020.MZ dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego ISOPAK w Świebodzicach realizowanego na działkach o numerze ewidencyjnym 525, 219/4 obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach" stosownie do wszczętego w dniu 16 czerwca 2020 r. postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek złożony przez uprawnionego do reprezentacji przedstawicieli spółki ISOPAK POLAND Sp. z o.o. ul. Merloniego 3a, 97-500 Radomsko Pana Krzysztofa Łabędzkiego

POBIERZ:

 Treść obwieszczenia

Wprowadził Wojciech Laskowik 19.10.2020 08:37:51
Opublikował Wojciech Laskowik 19.10.2020 08:37:51
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 19.10.2020 08:37:51

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Świebodzice

2020.10.09
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.), w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Świebodzicach:
1) nr XIII/98/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach,
2) nr XIII/99/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach,

POBIERZ:

 

Wprowadził Wojciech Laskowik 09.10.2020 09:22:24
Opublikował Wojciech Laskowik 09.10.2020 09:22:24
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 09.10.2020 09:22:24

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

2020.09.21
Obwieszczenie o o wydanej w dniu 14.09.2020 r. decyzji Burmistrza Miasta Świebodzice znak: GNZ.6220.8.2020.MZ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,7 MW na terenie Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach na wybranych fragmentach działek 82, 94/2, 95, 96, 97, 98, 102 obręb Ciernie 4”.

POBIERZ:

 

Wprowadził Wojciech Laskowik 21.09.2020 13:58:45
Opublikował Wojciech Laskowik 21.09.2020 13:58:45
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 21.09.2020 13:58:45

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

2020.08.17
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,7 MW na terenie Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach.

POBIERZ:

 

Wprowadził Wojciech Laskowik 18.08.2020 08:55:32
Opublikował Wojciech Laskowik 18.08.2020 08:55:32
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 18.08.2020 08:55:32

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

2020.07.21
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,7 MW na terenie Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świebodzicach.

POBIERZ:

 

Wprowadził Wojciech Laskowik 21.07.2020 12:11:29
Opublikował Wojciech Laskowik 21.07.2020 12:11:29
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 21.07.2020 12:11:29

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

12.06.2020r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 201 Ir. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta Świebodzice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 12.06.2020 10:12:03
Opublikował Maciej Pawlak 12.06.2020 10:12:03
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Frączek 12.06.2020 10:12:03

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

22.05.2020r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XVII/115/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru w sąsiedztwie ul. Mikulicza, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 22.05.2020 13:25:42
Opublikował Maciej Pawlak 22.05.2020 13:25:42
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 22.05.2020 13:25:42
Zaktualizował Maciej Pawlak 22.05.2020 13:36:25

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

15.05.2020r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XVII//116/2019 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru wzdłuż ul. Przemysłowej, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 15.05.2020 09:33:20
Opublikował Maciej Pawlak 15.05.2020 09:33:20
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 15.05.2020 09:33:20
Zaktualizował Maciej Pawlak 20.05.2020 10:57:06

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

15.05.2020r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.283) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XVII/114/2019 z dnia 30 października 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obszaru pomiędzy ul. Klonową a ul. Dębową, obręb Pełcznica 2 w Świebodzicach

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 15.05.2020 09:28:52
Opublikował Maciej Pawlak 15.05.2020 09:28:52
Odpowiedzialny za treść Ganczarek-Ilska Anna 15.05.2020 09:28:52
Zaktualizował Maciej Pawlak 20.05.2020 10:56:47
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.