Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Obwieszczenia, ogłoszenia » Rok 2022

Rok 2022

OGŁOSZENIE 27.06.2022

Na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), oraz art. 19b ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 z późń. zm.), zwaną dalej „specustawą gazową”, Minister Rozwoju i Technologii zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 7 kwietnia 2022 r., znak: DLI-I.7620.12.2020.AN.5 (IM), utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pgz-21/20 z dnia 25 maja 2020 r., znak: IF-PP.747.19.2020.AK, o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako dz. ewid. nr 287/2, obr. Pełcznica 2, gmina Świebodzice, powiat świdnicki, woj. dolnośląskie, w celu wykonania badań geologicznych, niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 specustawy gazowej.

POBIERZ:

Wprowadził Maciej Pawlak 27.06.2022 13:12:56
Opublikował Maciej Pawlak 27.06.2022 13:12:56
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 27.06.2022 13:12:56
Zaktualizował Maciej Pawlak 27.06.2022 13:21:32
OGŁOSZENIE 09.06.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie nr 7 Wojewody Dolnośląskiego zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania pomoru świń u dzików na terenie województwa dolnośląskiego (Dz.U.W.D 2022.3031).

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 09.06.2022 09:43:33
Opublikował Maciej Pawlak 09.06.2022 09:43:33
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 09.06.2022 09:43:33
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 01.06.2022

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1836 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02 337 Warszawa, działającego przez pełnomo cnika Pan a Roberta Miękusa, złożony dnia 5 kwietnia 2022 r ., uzupełniony pod względem formalnym dnia 20 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: Rozbiórka dwóch odcinków gazociągu DN300 i sześciu obiektów kubaturowych zlokalizowanych w strefie kontrolowanej projektowanego gazociągu oraz budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice Lubiechów odcinek na przekroczeniu rzeki Pełcznicy.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 01.06.2022 08:03:38
Opublikował Administrator 01.06.2022 08:03:38
Odpowiedzialny za treść Roman Rubnikowicz 01.06.2022 08:03:38
WODY POLSKIE 10.05.2022

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji, przejęcia przez następcę prawnego - ASC WORKERS Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 31c, 58-160 Świebodzice - praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, wydanego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28.03.2022 r., nr 100/2022, znak: WR.ZUZ.1.4210.417.2021.MK na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej na dz. 238/14, obręb Pełcznica w Świebodzicach
obejmujących odprowadzenie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanego zespołu budynków magazynowych wraz z częścią biurowo – socjalną na dz. nr 241/4, 243/2, 244/2, 245/2 obręb Pełcznica w Świebodzicach.

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 18.05.2022 11:37:51
Opublikował Maciej Pawlak 18.05.2022 11:37:51
Odpowiedzialny za treść Justyna Trzcińska 18.05.2022 11:37:51
REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA
WE WROCŁAWIU
14.04.2022

W związku z przystąpieniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu do procedury udziału społeczeństwa w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany planów zadań ochronnych ustanowionych nw. zarządzeniami:
1) zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dobromierz PLH020034 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 2341);
2) zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie PLH020011 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 3245 ze zm.);
3) zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Kamienne PLH020038 (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 4024).
Informuję, iż w dniach od 8 kwietnia 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r. (włącznie) każdy może:
- zapoznawać się z założeniami do projektów zmiany planów zadań ochrony na stronie internetowej http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/obwieszczenia oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50–333 Wrocław,
- zgłaszać uwagi i wnioski do postępowania w formie pisemnej pod ww. adresem, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą tutejszego organu.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 14.04.2022 10:51:02
Opublikował Administrator 14.04.2022 10:51:02
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 14.04.2022 10:51:02
OBWIESZCZENIE 22.03.2022

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dn/a 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej „ustawą ooś"

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 22.03.2022 15:50:25
Opublikował Maciej Pawlak 22.03.2022 15:50:25
Odpowiedzialny za treść Justyna Trzcińska 22.03.2022 15:50:25
WODY POLSKIE 17.03.2022

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 17.03.2022 11:57:06
Opublikował Administrator 17.03.2022 11:57:06
Odpowiedzialny za treść Justyna Trzcińska 17.03.2022 11:57:06
WODY POLSKIE 16.03.2022

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Mariana Dronia, Architektura Nova Sp. z o. o., działającego z pełnomocnictwa ASC WORKERS Dariusz Kłapiński w sprawie wydania dla: ASC WROKERS Dariusz Kłapiński pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej na dz. nr 238/14, obręb Pełcznica w Świebodzicach służącego do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do rowu oraz na korzystanie z usług wodnych
obejmujących odprowadzenie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanego zespołu budynków magazynowych wraz z częścią biurowo – socjalną na dz. nr 241/4, 243/2, 244/2, 245/2 obręb Pełcznica w Świebodzicach.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 16.03.2022 07:42:26
Opublikował Administrator 16.03.2022 07:42:26
Odpowiedzialny za treść Justyna Trzcińska 16.03.2022 07:42:26
Zaktualizował Administrator 17.03.2022 12:00:21
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.