Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Obwieszczenia, ogłoszenia » Rok 2021

Rok 2021

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 1.10.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. Ib, w związku z art. 19a ust. 1, art. 19 ust. Ib i art. 38 ust. 2 lit. zg ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1866, ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) zwanego dalej Kpa, zawiadamiam, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren poniższych nieruchomości, na wniosek z dnia 20 września 2021 roku (data wpływu: 24.09.2021 roku), uzupełniony dnia 07.10.2021 roku, złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A w Warszawie, działającą przez pełnomocnika Panią Wioletę Draus reprezentującą firmę Wiertconsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, - w celu przeprowadzenia prac niezbędnych w tym między innymi wykonania badań geologicznych, wykopów kontrolnych, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz tymczasowego dojazdu do miejsca planowanych prac, które to prace są niezbędne do dokonania zgłoszenia o którym mowa w art. 19f ust. 1 ustawy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Gazociąg Tomkowice - Lubiechów, ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice DN300 PN 6,3 MPa - wypłycenia w obr. Olszany i Pelcznica "stanowiącego inwestycję towarzyszącą inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego, o której mowa w art. 38 pkt 2 lit. zg) ustawy.
 

  Treść dokumentu

 

Wprowadził Maciej Pawlak 13.10.2021 13:21:26
Opublikował Maciej Pawlak 13.10.2021 13:21:26
Odpowiedzialny za treść Rafał Piaseczny 13.10.2021 13:21:26
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 1.10.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2b, w związku z art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1866, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 sierpnia 2021 r. (data wpływu: 18.08.2021 r.), uzupełnionego dnia 3 i 6 września 2021 r. oraz 10 września 2021 r., złożonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Pana Roberta Miękusa reprezentującego firmę TECHCOM Projekt s.c.
 

  Treść dokumentu

 

Wprowadził Maciej Pawlak 11.10.2021 15:14:05
Opublikował Maciej Pawlak 11.10.2021 15:14:05
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 11.10.2021 15:14:05
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 29.09.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 7 ust. la ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 428, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) zwanego dalej Kpa, zawiadamiam, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice” na wniosek z dni 31 sierpnia 2021 r. (data wpływu 02.09.2021 r.), uzupełniony dnia 28 września 2021 r., złożony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A działające przez pełnomocnika Pana Karola Tomakę, Oznaczenie nieruchomości objętych inwestycją zgodnie z wnioskiem inwestora.
 

  Treść dokumentu

 

Wprowadził Maciej Pawlak 08.10.2021 10:55:03
Opublikował Maciej Pawlak 08.10.2021 10:55:03
Odpowiedzialny za treść Anna Ganczarek-Ilska 08.10.2021 10:55:03
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 08.09.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie, art. 12 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4, art. 38 pkt 2 lit. zg, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1866, z późn. zm.), art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec – Judę, w dniu 3 września 2021 r. Wojewoda Dolnośląski wydał decyzję Nr 18/21, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę odcinka gazociągu DN 300 5,5 MPa, w tym w skrzyżowaniu z:
− rowem R-F (potok Drożnica),
− drogą krajową Nr 34
..............
 

  Treść dokumentu

 

Wprowadził Administrator 08.09.2021 13:57:32
Opublikował Administrator 08.09.2021 13:57:32
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 08.09.2021 13:57:32
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 27.08.2021
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784) oraz art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację:
o wydanej w dniu 19 sierpnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego – na rzecz Inwestora – TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków decyzji Nr I – D – 102/21 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego rozbiórkę i budowę dwutorowego odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV S-215/216 Świebodzice – Graby/Świebodzice – Pawłowice......

  Treść dokumentu

 

Wprowadził Administrator 27.08.2021 13:36:11
Opublikował Administrator 27.08.2021 13:36:11
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 27.08.2021 13:36:11
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
we WROCŁAWIU
17.08.2021
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś,podaję do publicznej informacji, iż:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 29 lipca 2021 r., wydał na wniosek inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOOŚ.420.12.2021.SD.10 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice–Lubiechów na odcinku przekraczającym rzekę Pełcznicę, zlokalizowanego na terenie działek o nr. ewid. 338/7, 286/1, 287/2, 288/1, 913, 291, 393, 394, 285/5, 427/3, 427/4, 427/5, 428/10 obręb 0002 Pełcznica 2, jednostkaewidencyjna 021902_1, w gminie Świebodzice, powiat świdnicki, w województwie dolnośląskim” w ramach „Opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano–montażowych dla przebudowy gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice–Lubiechów w rejonie przekroczenia rzeki Pełcznica”....
 

  Treść dokumentu

 

Wprowadził Administrator 17.08.2021 13:28:03
Opublikował Administrator 17.08.2021 13:28:03
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 17.08.2021 13:28:03
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
we WROCŁAWIU
30.07.2021
OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaję do publicznej informacji, iż:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 29 lipca 2021 r., wydał na wniosek inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 4, w imieniu i na rzecz którego działa Pan Robert Miękus, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOOŚ.420.12.2021.SD.10 dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Tomkowice–Lubiechów na odcinku przekraczającym rzekę Pełcznicę, zlokalizowanego na terenie działek o nr. ewid. 338/7, 286/1, 287/2, 288/1, 913, 291, 393, 394, 285/5, 427/3, 427/4, 427/5, 428/10 obręb 0002 Pełcznica 2, jednostka ewidencyjna 021902_1, w gminie Świebodzice, powiat świdnicki, w województwie dolnośląskim” w ramach „Opracowania dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano–montażowych dla przebudowy gazociągu DN300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice–Lubiechów w rejonie przekroczenia rzeki Pełcznica”.

 

Wprowadził Administrator 30.07.2021 14:58:26
Opublikował Administrator 30.07.2021 14:58:26
Odpowiedzialny za treść Administrator 30.07.2021 14:58:26
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 20.07.2021
OBWIESZCZENIE
Wojewody Dolnoślaskiego Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 38 pkt 2 lit. zg i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1866, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735),zawiadamiam,że na wniosek Inwestora - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec - Judę, złożony dnia 9 lipca 2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę odcinka gazociągu DN 300 5,5 MPa, w tym w skrzyżowaniu z: - rowem R-F (potok Drożnica), - drogą krajową Nr 34 wraz z unieczynnieniem odcinka istniejącego gazociągu w ramach zadania pn.: „Remont gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Tomkowice - Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2 - odg. Świebodzice - likwidacja wyplycenia w miejscowości Świebodzice”, przewidzianych do realizacji na nieruchomościach:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 23.07.2021 09:38:29
Opublikował Maciej Pawlak 23.07.2021 09:38:29
Odpowiedzialny za treść Administrator 23.07.2021 09:38:29
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 14.07.2021

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Dolnoślaski obwieszcza dnia 14 lipca 2021 roku, o USTALENIU LOKALIZACJI STRATEGICZNEJ INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWEJ Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 34 ust. 2 pkt 3 oraz pkt 11 załącznika ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 428, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w związku żart. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 922) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (data wpływu 4 maja 2021 r.), uzupełnionego dnia 13 maja 2021 r., działających przez pełnomocnika Pana Karola Tomakę, zawiadamiam, że Wojewoda Dolnośląski dnia 14 lipca 2021 r. wydał decyzję nr I-Pe-47/21 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice”.
 

 

Wprowadził Maciej Pawlak 20.07.2021 14:10:28
Opublikował Maciej Pawlak 20.07.2021 14:10:28
Odpowiedzialny za treść Justyna Trzcińska 20.07.2021 14:10:28
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 15.06.2021

OGŁOSZENIE

W związku z sygnałami o aktywności podmiotów trzecich, oferujących wsparcie prawne w celu uzyskania odszkodowania finansowego za ustanowienie na nieruchomościach służebności przesyłu dla budowanej linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pragną zapewnić, że wynagrodzenie z tego tytułu zostanie Państwu bezwględnie wypłacone, gdyż wynika to wprost z obowiązujących przepisów prawa i nie wymaga ze strony właścicieli nieruchomości żadnych dodatkowych działań....

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 09.07.2021 12:57:54
Opublikował Administrator 09.07.2021 12:57:54
Odpowiedzialny za treść Administrator 09.07.2021 12:57:54
WODY POLSKIE 15.06.2021

INFORMACJA

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla Operatora Gazociagów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego w zakresie wykonania...

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 15.06.2021 10:50:20
Opublikował Administrator 15.06.2021 10:50:20
Odpowiedzialny za treść Justyna Trzcińska 15.06.2021 10:50:20
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 19.04.2021

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Dolnoślaski obwieszcza dnia 19 kwietnia 2021 roku, o wydaniu decyzji  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnousciu dla zadania „Remont gazociągu DN300 PN 6,3MPa realcji Tomkowice –Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2- odg. Świebodzice –likiwdacja wypłycenia w miejscowości Świebodzice” po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 26 luty 2021 roku (data wpływu 01.03.2021 roku), uzupełnionego dnia 23 i 31 marca 2021 r. złożonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą firmę: Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i juda sp.j. z siedzibą w Jeleniej Górze.  
Wojewoda Dolnoślaski zawiadamia, że decyzją nr I-Pg-19/21 z dnia 19 kwietnia 2021 roku, ustalił lokalizację inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnousciu dla inwestycji pn.: „Remont gazociągu DN300 PN 6,3MPa realcji Tomkowice–Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2- odg. Świebodzice –likiwdacja wypłycenia w miejscowości Świebodzice” w odniesieniu do niżej wymienionych działek obr.Pełcznica 2: 52/3; 56/2; 52/4; 10/3; 119/3; 318/3; 238/4. Z trescią decyzji można się zapoznać w siedzibie Dolnosląskeigo Urzedu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 22.04.2021 09:41:39
Opublikował Administrator 22.04.2021 09:41:39
Odpowiedzialny za treść Magdalena Osiewacz-Drab 22.04.2021 09:41:39
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 25.03.2021

OBWIESZCZENIE

Wojewoda Dolnoślaski zawiadamia dnia 25 marca 2021 roku, o wszczeciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnousciu dla zadania „ Remont gazociągu DN300 PN 6,3MPa realcji Tomkowice –Lubiechów na odcinku ZZU Olszany 2- odg. Świebodzice –likiwdacja wypłycenia w miejscowości Świebodzice” na wniosek z dnia 26 luty 2021 roku (data wpływu 01.03.2021 roku), uzupełniony dnia 23 marca 2021 r. złożony przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.   z siedzibą w Warszawie, dzialającego przez pełnomocnika Panią Agatę Synowiec-Juda reprezentującą firmę: Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i juda sp.j. z siedziba w Jeleniej Górze.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 31.03.2021 10:44:16
Opublikował Administrator 31.03.2021 10:44:16
Odpowiedzialny za treść Magdalena Osiewacz-Drab 31.03.2021 10:44:16
RDOŚ Wrocław 02.03.2021

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zwanej dalej ustawą ooś, podaję do publicznej informacji, iż:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 26 lutego 2021 r., wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOOŚ.420.33.2020.MS.15, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice”.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 02.03.2021 09:54:30
Opublikował Administrator 02.03.2021 09:54:30
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 02.03.2021 09:54:30
PGW Wody Polskie 09.02.2021

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania dla ISOPAK POLAND Sp. z o.o., ul. Merloniego 3a, 97-500 Radomsko, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. 4 studni wierconych: ISO-1 i ISO-2 (dz.219/4 obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach), ISO-3 i ISO-4 (działka 525 obręb Pełcznica 1w Świebodzicach) oraz na usługę wodną obejmująca pobór wód z ujęcia wód podziemnych, w skład którego wchodzą ww. studnie do celów technologicznych i produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego ISOPAK POLAD, ul. Strefowa 7, 58-160 Świebodzice

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 09.02.2021 09:33:33
Opublikował Administrator 09.02.2021 09:33:33
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 09.02.2021 09:33:33
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.