Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Obwieszczenia, ogłoszenia » Rok 2020

Rok 2020

RDOŚ we Wrocławiu 17.12.2020

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaję do publicznej informacji, co następuje:

POBIERZ:

 

Wprowadził Wojciech Laskowik 17.12.2020 13:47:44
Opublikował Wojciech Laskowik 17.12.2020 13:47:44
Odpowiedzialny za treść RDOŚ we Wrocławiu 17.12.2020 13:47:44
Zaktualizował Wojciech Laskowik 17.12.2020 13:48:28
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 30.11.2020

Na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu w dniu 23.11.2020 roku decyzji Nr I-P-69/20 na rzecz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego ORx274-057684-XXX-01/10954_L274A_Swiebodzice_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”

POBIERZ:

 

Wprowadził Maciej Pawlak 30.11.2020 15:31:01
Opublikował Maciej Pawlak 30.11.2020 15:31:01
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnośląski 30.11.2020 15:31:01
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 05.10.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 8 lipca 2020 r. (data wpływu: 10.07.2020 r.), uzupełniony dnia 24 września 2020 r., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., działającej przez pełnomocników Pana Damiana Sawko oraz Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego ORx274-057684-XXX-01/10954_L274A_Swiebodzice_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”

POBIERZ:

 

Wprowadził Wojciech Laskowik 05.10.2020 10:38:31
Opublikował Wojciech Laskowik 05.10.2020 10:38:31
Odpowiedzialny za treść Wojewoda Dolnośląski 05.10.2020 10:38:31
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 03.08.2020

Zawiadomienia o przyjęciu Uchwały XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 21.07.2020 r. poz. 4389).

POBIERZ:

Wprowadził Wojciech Laskowik 03.08.2020 08:48:54
Opublikował Wojciech Laskowik 03.08.2020 08:48:54
Odpowiedzialny za treść Natalia Dżalik 03.08.2020 08:48:54
Zaktualizował Wojciech Laskowik 12.08.2020 11:18:29
INFORMACJA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 24.07.2020

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania dla: KELVION Machinę Cooling sp. z o.o. ul. Sikorskiego 38, 58-160 Świebodzice pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 6, 58-160 Świebodzice.

POBIERZ:


Wprowadził Maciej Pawlak 30.07.2020 15:05:53
Opublikował Maciej Pawlak 30.07.2020 15:05:53
Odpowiedzialny za treść Natalia Dżalik-Macura 30.07.2020 15:05:53

INFORMACJA 10.06.2020

Informacja o przystąpieniu do projektu partnerskiego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

Na podstawie art. 33 ust. 4 a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 818) Gmina Świebodzice, ul. Rynek 1, 58 – 160 Świebodzice występująca w projekcie nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 pt. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” w charakterze Partnera, informuje o przystąpieniu do realizacji niniejszego projektu. Projekt, w którym Partnerem wiodącym (Liderem) jest Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica jest realizowany w ramach Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest potrzeba dofinansowania w formie grantów wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych jedno oraz wielorodzinnych zlokalizowanych na terenach gmin przystępujących do partnerstwa.

 


Wprowadził Maciej Pawlak 10.06.2020 14:45:16
Opublikował Maciej Pawlak 10.06.2020 14:45:16
Odpowiedzialny za treść Joanna Szynalska 10.06.2020 14:45:16
Zaktualizował Maciej Pawlak 10.06.2020 14:48:48
INFORMACJA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 1.06.2020

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla: “Zakładu Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 1, 58-160 Świebodzice pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu ograniczonego ulicami Piłsudskiego, Rekreacyjną, Patronacką, Wiejską, istniejącym wylotem W-13, do rzeki Pełcznicy ( działka nr 396/1 obręb Pełcznica 1, gm. Świebodzice).

POBIERZ:


Wprowadził Maciej Pawlak 05.06.2020 12:35:32
Opublikował Maciej Pawlak 05.06.2020 12:35:32
Odpowiedzialny za treść Krystyna Górczyńska 05.06.2020 12:35:32
INFORMACJA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE 1.06.2020

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wygaszenia ostatecznej decyzji Starosty Świdnickiego nr 42/15 z dnia 10.08.2015 r., znak ROŚ.6341.45.2015, zmienioną decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie nr 79/2018 z dnia 22.06.2018 r., znak WR.ZUZ.1.421.104.2018.EB, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych pochodzących z obszaru miasta Świebodzice ograniczonego ulicami Piłsudskiego, Rekreacyjną, Patronacką, Wiejską, do rzeki Pełcznicy, istniejącym wylotem W13.

POBIERZ:


Wprowadził Maciej Pawlak 05.06.2020 11:37:37
Opublikował Maciej Pawlak 05.06.2020 11:37:37
Odpowiedzialny za treść Krystyna Górczyńska 05.06.2020 11:37:37

Obwieszczenie

27.04.2020r.
Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019r. poz. 1396, z póź.zm.) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r. poz. 283, późn.zm.) Zarząd Województwa Dolnośląskiego ponownie przedstawia projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

POBIERZ:

 

Wprowadził Administrator 13.05.2020 12:13:38
Opublikował Administrator 13.05.2020 12:13:38
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 13.05.2020 12:13:38
OBWIESZCZENIE 01.04.2020

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu „Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych"

POBIERZ:


Wprowadził Maciej Pawlak 21.04.2020 08:23:50
Opublikował Maciej Pawlak 21.04.2020 08:23:50
Odpowiedzialny za treść Krystyna Górczyńska 21.04.2020 08:23:50
OBWIESZCZENIE 04.02.2020

W sprawie uchwalenia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.

POBIERZ:


Wprowadził Maciej Pawlak 04.02.2020 14:29:23
Opublikował Maciej Pawlak 04.02.2020 14:29:23
Odpowiedzialny za treść Magdalena Zbroniec 04.02.2020 14:29:23
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.