Zdjęcie
Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Urząd Miejski » Ogłoszenia, obwieszczenia, informacje Burmistrza Miasta » Kadencja 2014 - 2018 » Rok 2018

Rok 2018

OGŁOSZENIE
dot. przeprowadzona obowiązkowej akcji deratyzacji
05.11.2018
Zgodnie z § 20 Uchwały Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice (Dz. Urz. Woj. 2016.3173) ) zmienionej uchwałą nr XXXIII/233/2017 z dnia 22 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 2017.2631). oraz Zarządzeniem Nr 1460/2018 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Świebodzice. BURMISTRZ MIASTA ŚWIEBODZICE zawiadamia, że w dniach 12 – 26 listopada 2018 r. na terenie Gminy Świebodzice będzie przeprowadzona obowiązkowa akcja deratyzacji wynikająca z § 20 w/w uchwały.

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 05.11.2018 12:51:32
Opublikował Administrator 05.11.2018 12:51:32
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 05.11.2018 12:51:32
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
26.09.2018
Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wygaszenia ostatecznej decyzji Starosty Jaworskiego nr 06/16 z dnia 11.02.2016 r., znak ROŚ.6341.4.2016 wydanej dla Arena Comet SCS Polska Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23, 32-305 Skawina udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na: wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu w Świebodzicach przy ul. Wałbrzyskiej 38, 58-160 Świebodzice. 

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 26.09.2018 12:43:23
Opublikował Administrator 26.09.2018 12:43:23
Odpowiedzialny za treść Górczyńska Krystyna 26.09.2018 12:43:23
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
18.09.2018
Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1566 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Pana Czesława Butrymowicza Członka Zarządu i Pana Ryszarda Satyły Prezesa Zarządu Spółki Termet, ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice, w sprawie wydania dla Termet S. A., ul. Długa 13, 58-160 Świebodzice pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, pochodzących z terenu zakładu Termet w Świebodzicach ( działki nr: 174/1, 174/3, 174/4, obręb Pełcznica, m. Świebodzice).

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 18.09.2018 21:41:06
Opublikował Administrator 18.09.2018 21:41:06
Odpowiedzialny za treść Górczyńska Krystyna 18.09.2018 21:41:06
OBWIESZCZENIE
dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
17.09.2018
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach nr XLII/304/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 470/27 przy ul. Królowej Elżbiety obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 470/27 przy ul. Królowej Elżbiety, obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września 2018r. do 16 października 2018 r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Infrastruktury Technicznej , ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 14:00.

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 17.09.2018 09:12:15
Opublikował Administrator 17.09.2018 09:12:15
Odpowiedzialny za treść Olesińska-Malinowska Jadwiga 17.09.2018 09:12:15
Zaktualizował Administrator 28.09.2018 10:07:03
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
13.09.2018
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ZAWIADAMIAM, że na wniosek z dnia 08 sierpnia 2018 r. (uzupełniony w dniu 28 sierpnia 2018 r.) "BLEKPLAST Michał Labok" z siedzibą przy ul. Okrężnej 23, 58-500 Jelenia Góra reprezentowanego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodziach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B" .

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 13.09.2018 14:12:30
Opublikował Administrator 13.09.2018 14:12:30
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 13.09.2018 14:12:30
Zaktualizował Administrator 28.02.2019 13:38:42
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
13.09.2018
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ZAWIADAMIAM, że na wniosek z dnia 13 sierpnia 2018 r. (uzupełniony w dniu 28 sierpnia 2018 r.) "PlasticWorld A&T Agnieszka Iwińska" z siedzibą przy ul. Czarnoleskiej 38b, 58-500 Jelenia Góra reprezentowanego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodziach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B" .

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 13.09.2018 14:10:02
Opublikował Administrator 13.09.2018 14:10:02
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 13.09.2018 14:10:02
Zaktualizował Administrator 28.02.2019 13:39:43
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
13.09.2018
Na podstawie art. 49 w powiązaniu z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ZAWIADAMIAM, że na wniosek z dnia 10 sierpnia 2018 r. (uzupełniony w dniu 28 sierpnia 2018 r.) "TEL-CONNECT Mirosław Sadowski" z siedzibą przy ul. K. Szymanowskiego 7, 58-100 Świdnica reprezentowanego przez pełnomocnika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn: „Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na terenie Zakładu zlokalizowanego w Świebodziach przy ul. Tadeusza Kościuszki 1B" .

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 13.09.2018 14:08:11
Opublikował Administrator 13.09.2018 14:08:11
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 13.09.2018 14:08:11
Zaktualizował Administrator 28.02.2019 13:40:42
OGŁOSZENIE
o możliwościu najmu lokalu
10.09.2018
Burmistrz Miasta Świebodzice informuje, że posiada do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat, wolny lokal użytkowy przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 10.09.2018 12:26:16
Opublikował Administrator 10.09.2018 12:26:16
Odpowiedzialny za treść Bartnikowska-Kryszak Roksana 10.09.2018 12:26:16
OBWIESZCZENIE
o określeniu uwarunkowań środowiskowych
20.07.2018
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm) oraz art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. , poz 1405ze zm) Burmistrz Miasta Świebodzice zawiadamia że, Decyzją  Nr 1/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku określił środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn.: ” Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 254/5, 502/2 i 502/1”..

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 20.07.2018 11:20:48
Opublikował Administrator 20.07.2018 11:20:48
Odpowiedzialny za treść Heinz Emilia 20.07.2018 11:20:48
OBWIESZCZENIE
o podjęciu zawieszonego postępowania
14.06.2018

Działając na podstawie art. 10, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) ZAWIADAMIAM że w dniu 08 czerwca 2018 r. postanowieniem znak OŚ.6220.9.2017 z dnia 08 czerwca 2018 r., zostało podjęte zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 254/5, 502/11, 502/1”.

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 14.06.2018 14:03:28
Opublikował Administrator 14.06.2018 14:03:28
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 14.06.2018 14:03:28
OBWIESZCZENIE 31.05.2018

Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ZAWIADAMIAM że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał Postanowienie dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 254/5, 502/2, 502/1”.”

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 31.05.2018 09:27:01
Opublikował Administrator 31.05.2018 09:27:01
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 31.05.2018 09:27:01
OBWIESZCZENIE 29.05.2018

Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ZAWIADAMIAM że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy wydał Postanowienia nr 70/18 dot. przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 254/5, 502/2, 502/1”.”

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 29.05.2018 12:46:15
Opublikował Administrator 29.05.2018 12:46:15
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 29.05.2018 12:46:15
OBWIESZCZENIE 29.05.2018

Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.) oraz art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) ZAWIADAMIAM że Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał Opinię dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 254/5, 502/2, 502/1”.”

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 29.05.2018 12:43:01
Opublikował Administrator 29.05.2018 12:43:01
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 29.05.2018 12:43:01
Zaktualizował Administrator 29.05.2018 12:44:46
OBWIESZCZENIE
dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego
27.04.2018

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XLII/304/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na działce nr 470/27 przy ul. Królowej Elżbiety obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach. 

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 27.04.2018 09:34:36
Opublikował Administrator 27.04.2018 09:34:36
Odpowiedzialny za treść Oleśińska-Malinowska Jadwiga 27.04.2018 09:34:36
OBWIESZCZENIE
dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego
27.04.2018

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XLII130312018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część śródmieścia w Świebodzicach. 

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 27.04.2018 09:33:15
Opublikował Administrator 27.04.2018 09:33:15
Odpowiedzialny za treść Oleśińska-Malinowska Jadwiga 27.04.2018 09:33:15
OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania opinii dla przedsięwzięcia
22.03.2018

Burmistrz Miasta Świebodzice zawiadamia, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał Opinię dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 254/5, 502/2, 502/1”.”

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 22.03.2018 14:25:05
Opublikował Administrator 22.03.2018 14:25:05
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 22.03.2018 14:25:05
OBWIESZCZENIE
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwaunkowaniach
09.03.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz.1405), Burmistrz Miasta Świebodzice podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 lutego 2018 r. zostało wydane postanowienie znak OŚ.6220.9.2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. „Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 254/5, 502/12, 502/1”

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 09.03.2018 13:53:08
Opublikował Administrator 09.03.2018 13:53:08
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 09.03.2018 13:53:08
OBWIESZCZENIE
dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego
02.03.2018

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Świebodzicach uchwały Nr XLII/305/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w Świebodzicach

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 02.03.2018 11:07:23
Opublikował Administrator 02.03.2018 11:07:23
Odpowiedzialny za treść Oleśińska-Malinowska Jadwiga 02.03.2018 11:07:23
Zaktualizował Administrator 02.03.2018 11:08:48
OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia
sprawy przez organ opiniujący
28.02.2018

Burmistrz Miasta Świebodzice zawiadamia, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – organ uzgadniający warunki realizacji przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4 na działkach 254/5, 502/2, 502/1”

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 28.02.2018 16:54:44
Opublikował Administrator 28.02.2018 16:54:44
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 28.02.2018 16:54:44
OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu
załatwienia sprawy przez organ opiniujący
28.02.2018

Burmistrz Miasta Świebodzice zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – organ uzgadniający warunki realizacji przedsięwzięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4 na działkach 254/5, 502/2, 502/1”

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 28.02.2018 16:50:40
Opublikował Administrator 28.02.2018 16:50:40
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 28.02.2018 16:50:40
Zaktualizował Administrator 28.02.2018 16:55:36
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu postanowienia
27.02.2018

Burmistrz Miasta Świebodzice zawiadamia, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy wydał Postanowienia dot. przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 254/5, 502/2, 502/1”.”

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 27.02.2018 15:01:22
Opublikował Administrator 27.02.2018 15:01:22
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 27.02.2018 15:01:22
ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia
01.02.2018

Burmistrz Miasta Świebodzice wydał decyzję nr 1/2018 znak OŚ.6220.8.2017 dla przedsięwzięcia pn: „Montaż nadziemnego ciśnieniowego zbiornika do magazynowania ciekłego azotu w ilości 30-50 m3 na terenie spółki CAPRICORN S.A. w Świebodzicach, ul. Ciernie 11, działka 736, obręb Ciernie 4”

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 01.02.2018 14:30:21
Opublikował Administrator 01.02.2018 14:30:21
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 01.02.2018 14:30:21
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa
16.01.2018

Burmistrz Miasta Świebodzice podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn. „Rozbudowa zakładu produkcji odlewów ciśnieniowych z aluminium w Świebodzicach, przy ul. Przemysłowej 4, na działkach 254/5, 502/11, 502/1”.

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 16.01.2018 14:40:56
Opublikował Administrator 16.01.2018 14:40:56
Odpowiedzialny za treść Zbroniec Magdalena 16.01.2018 14:40:56
OBWIESZCZENIE
dotyczy decyzji ustalającej lokalizację inwestycji
05.01.2018

Burmistrz Miasta Świebodzice zawiadamia, że dnia 5 stycznia 2018r. została wydana na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. decyzja dotycząca lokalizacji inwestycji celu publicznego.

POBIERZ:


Wprowadził Administrator 05.01.2018 15:31:32
Opublikował Administrator 05.01.2018 15:31:32
Odpowiedzialny za treść Oleśińska-Malinowska Jadwiga 05.01.2018 15:31:32
Zaktualizował Administrator 05.01.2018 15:34:01
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.