Zdjęcie
Biuletyn Informacji Publicznej Rozmiar tekstu Kontrast
BIP » Informator Interesanta » Wydział Ochrony Środowiska » Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Drukuj

KARTA INFORMACYJNA

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm./
 
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks PostępowaniaAdministracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm./
 
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 71/
 
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U. z 2015, poz. 783 ze zm./.
Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
 
Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.) wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
 
1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji opozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
 
2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych,
 
3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 
4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla,
 
4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża,
 
4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny,
 
5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny,
 
6) pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, w ramach szczególnego korzystania z wód,
 
7) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
 
8) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 
9) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 
10) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 
11) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
 
12) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
 
13) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
 
14) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 
15) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
 
16) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,
 
17) zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych,
 
18) decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska,
 
19) zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 
20) decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej,
 
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 
Wymagane dokumenty:
1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren,na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca przewidywany obszar, na którybędzie oddziaływać przedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczba stron w postępowaniuo wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięćmogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:
 • dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływaniaprzedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy, o której mowa powyżej, przedkłada się wrazz raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy, o której mowa powyżej, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku konieczności przeprowadzeniaoceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stało się ostateczne,
2. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwaw ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa powyżej - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółoweprzedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmująca obszar,na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

3. mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy,

4. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję
gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej
numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i
nazwisko albo nazwęoraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzierealizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie ooddziaływaćprzedsięwzięcie, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, z zastrzeżeniem, że jeżeli liczbastron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć:
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dokument, o którym mowa powyżej, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dokument, o którym mowa powyżej przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stało się ostateczne,
 • wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru, o którym mowa powyżej,
5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,

6. w przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, przesyłaniem i dystrybucją ciepła oraz innych przedsiębiorców, planujących budowę,przebudowę lub znaczną modernizację po dniu 5 czerwca 2014 r. jednostki wytwórczej o mocy nominalnej cieplnej powyżej 20 MW, sieci ciepłowniczej lub sieci chłodniczej, analizę kosztów i korzyści budowy, przebudowy lub znacznej modernizacji tej jednostki lub sieci ciepłowniczej, lub sieci chłodniczej, mającą na celu określenie najbardziej efektywnych pod względem zasobów oraz opłacalnych rozwiązań umożliwiających spełnienie wymogów w zakresie ogrzewania i chłodzenia, zwaną „analizą kosztów i korzyści”, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.),

7. karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca informacje, o których mowa w art. 62a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kartę informacyjną przedsięwzięciaprzedkłada się w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po trzy egzemplarze. Zgodnie z art. 62a ww. ustawy karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiające analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, w szczególności dane o:
 1. rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
 2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,
 3. rodzaju technologii,
 4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
 7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,
 10. wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,
 11. przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,
 12. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,
 13. przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,
 14. pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 
8. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika Inwestora należy zgodnie z art. 33 Kpa dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa,

9. opłata skarbowa - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).:
 • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - 205 zł.,
 • za ewentualne złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji.
Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego (w tym przypadku Prezydenta m.st. Warszawy) lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Opłaty skarbowe za wnioski składane w Wydziale Ochrony Środowiska można wpłacić na konto:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Oddział Operacyjny w Świdnicy
Nr 91 2030 0045 1110 0000 0229 7270
lub w kasie Urzędu Miejskiego ul. Żeromskiego 27
 
Informacje dodatkowe:
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu
inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,
- Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii i uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego

Wzory dokumentów do pobrania

DO POBRANIA:

    

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Zgoda dotychczasowego podmiotu na przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

 

Wprowadził Administrator 21.04.2017 11:06:00
Opublikował Administrator 21.04.2017 11:06:00
Odpowiedzialny za treść Krystyna Górczyńska 21.04.2017 11:06:00
Zaktualizował Administrator 04.09.2017 12:17:32
Do góry Drukuj
BIP Świebodzice 2017
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.